Beschikbaarheid handmatig instellen

Op dit moment worden alle kamers automatisch aangeboden, maar ik zou het liever handmatig willen afhandelen.
Ga naar de instellingen van de kamercategorie:

Instellingen/Kamercategorieën

Selecteer voor elke kamercategorie nul voor het item "automatisch aanbieden".

In het menu "Prijzen" voor alle kamercategorieën verschijnt dan een veld voor het instellen van de op de platforms aangeboden beschikbaarheid.